Uitnodiging algemene ledenvergadering

Voor de algemene ledenvergadering (ALV) nodigen wij u graag uit op Donderdag 25 april 2024, in het Pieter Brueghel Huis, Middegaal 25 te Veghel, Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Agenda

 • Opening en woord van de voorzitter.
 • Vaststellen agenda.
 • Vaststellen notulen laatste vergadering. (Wordt ter vergadering uitgereikt)
 • Ingekomen en uitgaande stukken.
 • Secretarieel jaarverslag 2023 COM Noord-Brabant 2023.
 • Ontwikkelingen rond Stip Op De Horizon (SODH).
 • Bespreking richtlijnen COM NL “Toekomstbestendig Besturen”.
 • Financiën (Financieel jaarverslag 2023 en Begroting 2023/2024 worden ter vergadering uitgereikt).
 • Verslag Kascommissie en benoemen kascommissieleden.
 • Kandidaatstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden COM Noord-Brabant. Algemeen bestuurslid Dick Haasbroek;

Geïnteresseerde kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk voor 20 april a.s. schriftelijk aanmelden bij het bestuur.

 • Ledenraadsvergadering datum donderdag 27 juni 2024
 • Wat verder ter tafel komt/ rondvraag.
 • Vaststellen volgende vergadering (Voorstel: 12 april 2025) en sluiting.

Activiteiten 2024

 1. Lief & Leed
 2. Veteranendag 29 juni 2024
 3. Mariniersbijeenkomst 24 augustus 2024
 4. Herdenking 80 jaar Market Garden groot evenement Meierijstad september 2024
 5. Reünie: gepland op maandag 14 december 2024 (nadere gegevens volgen).

Na de vergadering is er nog een korte informele nazit, onder genot van een drankje en een borrelhapje.

In het belang van een kwalitatief goed functionerende COM-afdeling Noord-Brabant, hopen wij dat u het belang van uw aanwezigheid bij deze vergadering goed inschat en in groten getale aanwezig zult zijn. Graag vooraf aanmelden bij onze secretaris (secretaris@comnoordbrabant.nl).

Met mariniersgroet en tot donderdag 25 april 2024,

Namens het bestuur COM Noord-Brabant,

Dinsdag 16 april 2024

Wim F. Berserik
Vicevoorzitter
Telefoon:                    063 1918174
Mail:                           vicevoorzitter@comnoordbrabant.nl