Hallo Korpsvrienden,

Het bestuur COM Noord-Brabant is voornemens u regelmatig verslag te doen van hetgeen tijdens bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. Om begrijpelijke redenen zullen wij ons beperken tot het kort bespreken van onderwerpen (exclusief discussies) en besluiten zonder daarbij namen te noemen.


Op 21 september heeft het bestuur COM Noord-Brabant een vergadering gehouden. Op zich is dat niet zo vermeldenswaardig ware het niet dat ook de voorzitters en secretarissen van de onderafdelingen oa COM Eindhoven en oa COM NOB alsmede een lid van de Ledenraad aanwezig waren.

De reden van hun aanwezigheid was naast enkele belangrijke onderwerpen ook een door het bestuur COM NB uitgeschreven memo over een nauwere samenwerking tussen alle besturen binnen Brabant.

Om met dit laatste te beginnen: De vergadering was het er unaniem over eens dat wil Noord-Brabant meer slagvaardig worden en evenementen e.d. voor haar leden kunnen realiseren en andere zaken ten behoeve van de leden kunnen organiseren het bundelen van kennis, kunde en ervaring van essentieel belang is.

Inmiddels mag bekend zijn dat alle bestuurders elkaars kennis, ervaring en deskundigheid onderkennen. Afgesproken is dan ook dat de besturen van de onderafdelingen -met behoud van de eigen identiteit- en het bestuur COM NB elkaar informeren over geplande of te plannen evenementen en activiteiten opdat wederzijds kan worden bepaald wie wat zal uitvoeren al of niet ondersteund door anderen binnen de afdeling.

Het is inmiddels algemeen bekend dat het bestuur COM Noord-Brabant al langere tijd een secretaris ontbeert. De werving daarvan zal onverminderd worden voortgezet binnen het eigen ledenbestand maar ook binnen diverse social media.

Het evenement waaraan twee van onze bestuurders een belangrijke bijdrage hebben mogen leveren was het Mariniers Outdoor Event. Circa 100 deelnemers (vader/zoon en vader/dochter combinaties) hebben verschillende proeven van bekwaamheid moeten doorlopen waarbij het er soms hard aan toe ging. Uiteraard was er s-nachts een kleine crash-move waarbij een tactische verplaatsing was door middel van een kleine wandeling. Voor de jongere deelnemers was dit een spannende ervaring. Voeg bij dit alles de meer dan uitstekende weersomstandigheden (voor een enkeling soms te warm) dan kunnen we terugkijken op een zeer gelaagd event wat zeker herhaling verdient.

Ook de ontwikkeling rond Stip Op De Horizon (SODH) is aan de orde geweest. Enkele bestuursleden van Noord-Brabant hebben zich als een specifieke werkgroep sterk gemaakt een bijdrage te leveren welke aanvankelijk zeer positief is ontvangen door de leiding SODH. Deze bijdrage haakt in op o.a. de ledenadministratie, een mailing programma, een financiële module en, zeer belangrijk naar de toekomst, de mogelijkheid van leden om hun eigen gegevens middels “MIJN COM” voor een deel zelf te beheren. De vergadering spreekt haar verontrusting uit over het uitblijven van vervolgafspraken of opdrachten vanuit de leiding van SODH.

De volgende activiteiten staan op de rol:

  1. Vertegenwoordiging COM bij de commando-overdracht Korps Mariniers op 11 oktober 2023, COM Noord-Brabant is vertegenwoordigd door 3 leden;
  2. Reünie onderafdeling COM Noord-Oost-Brabant op 10 december 2023;
  3. Bossche Oktoberfest 14 oktober Fort Orthen-Nico Schuurmanshuis, COM NOB;
  4. Viering 70-jarig bestaan onderafdeling COM Eindhoven (voorlopige datum 4 november 2023);
  5. Eindejaar bijeenkomst COM Noord-Brabant op 17 december 2023 te Tilburg;
  6. Bijzondere bijeenkomst onderafdeling COM NOB op 13 januari 2024 (nadere gegevens zullen t.z.t. op de website gepubliceerd worden.)

Tot slot: De vergadering neemt zich voor de communicatie naar de leden te verbeteren en nodigt iedereen uit onze website regelmatig te bezoeken.