Indrukken Voorjaarsbijeenkomst en ALV 2023

Om tegemoet te komen aan de wens van velen om toch enige indrukken te publiceren over onze onlangs gehouden Voorjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering volgen hierna enkele noemenswaardigheden:

De Algemene Ledenvergadering is voor de eerste keer georganiseerd in combinatie met een voorjaarsbijeenkomst waarbij tevens ook de partners zijn uitgenodigd. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomt met een kop koffie of thee en cake. Na een gezellig samenzijn gingen de mannen naar een andere ruimte om daar de vergadering ALV te houden. Ondertussen konden de partners keuvelen onder het genot van een drankje.

Zoals alle voorgaande ALV’s had ook deze een vooraf bekendgemaakte agenda welke door de vergadering werd goedgekeurd. Jammer evenwel was dat een apart agendapunt inzake de voortgang met betrekking tot Stip Op De Horizon (SODH) geen doorgang kon vinden als gevolg van een technisch probleem. Leden van het bestuur hebben mondeling enige toelichting gegeven en verderop op deze pagina kunt u wat info ophalen.

Er zijn enkele toekomstige activiteiten aan de orde geweest waarover u later apart geïnformeerd zal worden. Het financieel jaarverslag over 2022 is aan de orde geweest. Niemand van de vergadering had hierop commentaar en de kascommissie had eveneens geen commentaar en verklaarde het jaarverslag correct en overeenkomstig de achterliggende stukken. De voorzitter vroeg de vergadering in te stemmen met het advies van de kascommissie om de penningmeester en het bestuur te dechargeren waarmee de vergadering instemde. Aldus geschiedde.
De begroting 2023 werd goedgekeurd en vastgesteld.
De kascommissie 2003-2024 zal bestaan uit de heren Jo Linders en Kees Havermans, aangevuld met de heer Pim Karelse als reserve.

Na de ALV voegden de mannen zich weer bij hun partners en werd een lekkere en uitgebreide lunch genuttigd.

Aansluitend daarop werd een kleine verloting georganiseerd waarbij enkele door Ad Stegeman (link naar zijn website) vervaardigde artikelen verloot werden.


Stip Op De Horizon

Het navolgende en de PDF’s welke u kunt downloaden is/zijn uitdrukkelijk in concept. U kunt daaraan dan ook geen waarde toekennen in relatie tot hetgeen de studiecommissie SODH en de verschillende werkgroepen hierna zullen publiceren.

Uitgangspunt was een totaaloverzicht wat tijdens een meeting met alle leden van alle werkgroepen door de voorzitter van SODH is verstrekt. Dit overzicht tref u hier aan.

Op basis van dit overzicht zijn werkgroepen geformeerd waarvan de werkgroep Personal Account (Mijn COM) bestaat uit enkele leden van onze afdeling tw. Toon Blommers, Wim Berserik en later toegevoegd Marcel Van Der Schoot. Deze hebben hun opdracht vorm gegeven in een presentatie welke u hier aantreft.
Als u deze presentatie doorleest dan zult u herkennen dat een begin gemaakt wordt met een persoonlijk account wat via onze website voor alle leden individueel toegankelijk is. Elk lid zal een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord krijgen waarmee hij een bepaald deel van zijn dossier kan bewerken/updaten.
De werkgroep is zich terdege bewust van het feit dat er leden zijn die -gezien hun leeftijd en/of onervarenheid met dit soort zaken- geen gebruik van deze service zullen maken. Geen nood, centraal zal elk dossier volledig bijgehouden worden door de centrale ledenadministrateur. Hier onze zienswijze over hoe digitale communicatie door ouderen (maar ook sommige jongeren) wordt gezien en ervaren.

We konden er niet omheen om toch wat humor in ons werk te verenigen.