In de vergadering van de Ledenraad van 24 maart 2022 stond het onderwerp “Vaststellen huishoudelijk reglement” op de agenda.

Na de bespreking, waarbij nog enkele amendementen werden ingebracht, kon de voorzitter vaststellen dat alle aanwezigen zich konden vinden in het voorstel. Daarmee was het huishoudelijk reglement een feit.

Het huishoudelijk reglement is vanaf 25 maart 2022 van kracht.

Met dit besluit van de ledenraad is een langdurig en zorgvuldig proces tot een afronding gekomen. Een proces dat, na vaststelling van de gewijzigde statuten in 2019, begon met een commissie onder leiding van de heer Bindels. In oktober 2020 leverde deze commissie het advies op. Het bestuur nam het advies vrijwel geheel over en begin 2021 kreeg de achterban de gelegenheid op het concept te reageren. Daar is goed gebruik van gemaakt. Vele vragen zijn beantwoord en een aantal verbeteringen is doorgevoerd met als resultaat het nu vastgestelde reglement.

Lees verder