Samenvattend verslag ALV 20 oktober 2021 De Schakel Gilze

___________________________________________________

Voorzitter: Klaas Haan
Notulist: John Bindels
Present: 25 man, onder wie twee bestuursleden COM Nederland: Piet Kruithof en Pim Karelse.
Afwezig met bericht: de leden Canfijn, Klep, Donk, Avort, Ros, Arts, Jacobs, Beets, van Toledo, Mommers, Grosveld, Hoefnagel en Peter Lammens.

De vergadering begon met een minuut stilte, om onze overleden kameraden te herdenken.

Voorzitter vraagt in openingswoord aandacht voor de gaten in de continuïteit, nu zich niemand heeft gemeld voor de post van secretaris en voor de commissie Lief en Leed. Er is al alarm geslagen. Er zal teruggeschakeld moeten worden als het tij niet keert, ‘want we kunnen het niet alleen’, aldus de voorzitter. De vergadering neemt er kennis van, maar niemand meldt zich voor de vacatures.

Huishoudelijke punten:

*Notulen ALV 2020 akkoord.

*Financieel verslag na enige toelichting en positief verslag kascommissie akkoord.

Vergadering verleent penningmeester decharge.

Kascommissie blijft ook aan voor volgende controle.

*Jaarverslag akkoord.

*Begroting komend jaar akkoord

*Met algemene ( schriftelijk uitgebrachte) stemmen Wim Berserik in Brabants bestuur gekozen.

*Hetzelfde resultaat bij verkiezing Jac. Küster tot ledenraadslid.

*Kandidaat- bestuurslid Maarten Grosfeld door omstandigheden afwezig gemeld. Meldt zich medio jan/februari, volgende ALV wordt hierover gestemd.

Lief en Leed:

Jo Linders is bereid zich voor het werk in te zetten als coördinator. Wordt toegejuicht nu twee leden commissie zijn teruggetreden. Op nationaal niveau wordt besproken hoe het werk effectief vorm kan worden gegeven. Daarbij leveren de afdelingsvoorzitters een inbreng.

Van de diensten van de Mariniers Ziekenboeg maakt Brabant bij begrafenissen zo nodig gebruik. Voorzitter meldt verder een eigen erewacht te willen opzetten. Om de organisatiekosten te bestrijden bij het uitvoeren van nieuw ontwikkelde protocollen wil Brabant de contributie van 24,50 euro met 2 euro per lid verhogen. Landelijk penningmeester is bereid de vergoeding te verhogen als in de praktijk blijkt dat het voorgestelde bedrag niet dekkend is. De voorzitter en Wim Berserik proberen die 2 euro te onderbouwen. Rolt daar en hoger bedrag uit, dan is COM Nederland bereid dat te accepteren.

Herdenking:

Voor de herdenking in Sittard op 20 november gaat er een speciale bus vanuit Zeeland naar Limburg. Tot nog toe hebben zich 18 gegadigden gemeld.

Voorzitter meldt de opstapplaatsen inclusief de tijden.

Komt nog een aparte mail en website bericht over.

Ledenraad:

Financieel verslag 2020 akkoord en penningmeester decharge verleend.

Er komt een lijst van actiepunten, waarom is gevraagd. Eerstkomende vergadering 25 november 2021.

Brabantse reünie:

De aanvankelijk geplande reünie op 27 november gaat niet door. Uitstel naar medio januari of februari. Locatie nog niet bekend. In de toekomst valt niet meer te rekenen op de beschikbaarheid van militaire locaties. De toegang van ‘burgers’ tot de kazernes wordt afgegrendeld, deelt landelijk voorzitter mee. Er wordt gewerkt aan een protocol om die locaties voor het COM van het slot te krijgen.

Aantrekken jonge mariniers:

Iedereen kan daarover ideeën  aandragen bij landelijk bestuur. Als die breed gedragen worden wordt er medewerking aan verleend. Er is voldoende geld voor beschikbaar, verzekert de landelijk voorzitter. Hij zou het COM sneller willen hervormen, maar stuit op lakse reacties en conservatisme bij de achterban. Die moet hij er steeds van overtuigen dat de oude tijden voorbij zijn en dat het landelijk bestuur met vernieuwing bezig is.

Er wordt geen geld meer gestopt in locaties als Ahoy waarvoor enorme huurbedragen moeten worden betaald. Een grote tent met muziek en een pendelbus naar het station biedt meer en goedkoper perspectief, naar de opvatting van COM Nederland. Cupio en de Businessclub denken mee. Het gaat erom bestendigheid te scheppen, aldus de landelijk voorzitter. We moeten in feite antwoord kunnen geven op de vraag van jonge mariniers: als we lid van het COM worden, wat voor aantrekkelijks zit daar dan voor ons in?  Dat gebeurt onder de koepel van 17 partners en stichtingen die een relatie met mariniers van nu en vroeger hebben.

Servicepunt:

In de Van Ghentkazerne wordt een servicepunt ingericht met een speciaal 088-telefoonnummer. Daar kan ieder COM-lid  straks terecht met vragen of problemen. Er zit een advies-team achter dat gericht vragen beantwoordt of suggesties voor oplossingen doet. Publicatie hierover volgt op korte termijn.

Slot:

Voorzitter bedankt aan het slot van de ALV speciaal Perry Foxen. Die heeft geruime tijd een secretariële dubbelfunctie uitgeoefend, is nu voorzitter  van de onderafdeling Eindhoven, maar blijft beschikbaar voor de Brabantse website.

Datum nieuwe ALV wordt nader vastgesteld.

Voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje en wenst iedereen een goede thuisreis.

De penningmeester reikt aan alle aanwezigen nog en mooie paraplu uit met korpsembleem.

Bestuur COM Noord-Brabant