Het heeft even geduurd totdat de COM-afdeling Noord-Brabant een beleidsplan aan de algemene ledenvergadering kon voorleggen. Reden: we wilden graag met een schone lei beginnen. En dat hield in: eerst brokken opruimen. Het kostte heel wat overleg om alles op de rails te krijgen. Overgebleven zeer bij het afgetreden bestuur moest worden besproken. Overdracht van bescheiden aan nieuw bestuur vroeg zorgvuldigheid. Nieuw website moest opgezet en oude bevroren. Nieuwe mensen moesten worden gevonden om de kar te helpen trekken. De eerste ALV onder dit bestuur moest worden voorbereid. En er is veel tijd gestoken in de recente Brabant-reünie en de huldiging van gouden  COM-leden, die getuige de reacties breed is gewaardeerd.

Dus was er nu pas tijd om aan nieuw beleid te denken.

Wat is er dan bij ons in beeld gekomen?

-Beter communiceren dan in het verleden is gebeurd. Liefst in tweezijdig verkeer. Ik noemde al de nieuwe website, die al volop in bedrijf is. Op enkele schoonheidsfoutjes na loopt de organisatie en berichtgeving goed. Ook onderafdelingen nodigen we uit daar bijdragen voor te leveren. En als individuele leden iets interessants in COM-sfeer hebben te melden of een aardige herinnering uit het diensttijd kwijt willen, laat het weten aan het secretariaat.
En leven er onder onze leden nieuwe ideeën voor activiteiten, we staan er voor open.

-Een tweede communicatiepoot is de Nieuwsbrief. Daarmee willen we u periodiek op de website en voor de niet-digitalen schriftelijk op de hoogte houden  van wat er leeft binnen COM Nederland en binnen de afdeling.
Een eigen afdelingsblad is niet haalbaar. Heeft een vorig bestuur ooit geprobeerd, maar te weinig mankracht voor redactie en advertentiewerving,  vaak te weinig kopij en te duur om te laten drukken.

-Onderdeel van beleidsplan is ook onze actie: Waar zitten jullie talenten en vaardigheden? Waar ben jij goed in? Wat de bedoeling daarvan is, heb je op onze Brabantse website al kunnen lezen.

Iedereen heeft in z’n beroepsleven of bij zijn hobby vaardigheden of specialisaties ontwikkeld. Welke, dat willen we graag van iedereen horen. We vragen dan welke Brabantse leden bereid zijn die vaardigheden in te zetten ter assistentie van ons bestuur. Want we zijn nu al onderbezet en kunnen geen kwaliteitsactiviteiten aanbieden als u ons daarbij niet helpt. Dat geldt trouwens ook voor de leden die hier niet (kunnen) zijn, maar  ongetwijfeld ook ‘waar’ willen krijgen voor hun lidmaatschap van het COM. Al die vaardigheden komen in een soort expertisebank, waaruit wij dan graag willen putten.
Het verheugt ons dat er al 1 melding binnen is van iemand die ons wil helpen. Graag meer!

-Dit bestuur, heeft de voorzitter herhaaldelijk gezegd, wil verbinden. Maar daar zijn ook leden voor nodig die bereid zijn zich TE LATEN verbinden. Daarom willen wij graag van onze  COM-leden weten wat voor activiteiten zij op prijs stellen. Wat vindt u passen in het programma van COM Noord-Brabant. Daarom bereiden wij een Brabant-brede enquête voor, waarin u kenbaar kunt maken wat wel of niet uw belangstelling heeft. En  waaraan u al dan niet actief zou willen deelnemen.

-Verbinden wil voor dit bestuur ook zeggen dat we rekening houden met verschillende generaties oud- en actief dienende mariniers. Gemakshalve deel ik ze als volgt in: 75 plussers, 50 tot 75, 30 tot 50 en de leeftijdsgroep daaronder. Al die leden- en we hopen op meer instroom- hebben hun eigen belangstellingssfeer. Dus zullen we die ook moeten vertalen in aparte op hen gerichte programma’s. Nooit eerder heeft een Brabants bestuur activiteiten op deze manier benaderd. Wij doen dat wèl omdat ervaring ons leert dat je niet eindeloos kunt doorgaan met eenzijdige programma’s die alleen maar blauwe blazers en grijze broeken naar zich toetrekken. Variatie dus, gericht op verschillende leeftijdsgroepen.

-En verder willen we natuurlijk periodiek in contact en in overleg blijven met de onderafdelingen en ledenraadsleden. Voor die ontmoetingen maken we nadere afspraken .

Tenslotte nog dit: Brabant draagt ook bij aan de ontwikkeling van landelijk COM-beleid. Wij hebben het landelijk bestuur een compleet concept geleverd voor een huishoudelijk reglement, waarin alle nu nog geldende aparte reglementen zijn opgenomen. Samen met enkele hoofdbestuursleden werkt een van onze  bestuursleden aan de verdere ontwikkeling van dit reglement, dat alles regelt waarin de geldende  COM-statuten niet voorzien. Te zijner tijd zal ook uw mening over het voorstel worden gevraagd.

U ziet, de plannen zijn ambitieus. Omdat de uitwerking tijd vraagt, bezien we de resultaten op langere termijn. En we hopen dat de leden daaraan de broodnodige medewerking verlenen. Want zonder u lukt het niet.