27 januari 2020 in De Stapperij Veghel

In de ALV-vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

*Notulen vorige  vergadering akkoord

* In 2019 afgetreden afdelingsbestuur wordt geen décharge verleend. Hoofdbestuurslid Pim Karelse licht toe dat opgevraagde stukken niet werden geleverd, dat er ten laste van de verenigingskas ten onrechte is gedeclareerd voor kledingstukken en consumpties, dat er een schenking aan een nog niet opererende schietvereniging is gedaan, die niet eerst duidelijk gemotiveerd aan de ALV ter goedkeuring is voorgelegd en dat er een lening aan die vereniging is verstrekt die statutair niet tot de mogelijkheden behoorde. Bovendien heeft een van de bestuursleden destijds ook deel uitgemaakt van het bestuur van de schietvereniging. Daarom adviseert hij het afdelingsbestuur te besluiten geen décharge te verlenen. Met dat besluit ging de vergadering in meerderheid akkoord.

Dat er een tweede schietvereniging naast die van Oss is opgericht  zonder een businessplan en een begroting  voor te leggen, acht Pim Karelse evenmin correct. Ondanks het verweer namens die vereniging dat alles te verklaren en in te zien is, blijft hij bij zijn standpunt.

* Op een voorstel vanuit de vergadering wordt besloten de begroting voor 2020 in die zin aan te passen dat het saldo niet op nul eindigt, maar dat er een post onvoorzien wordt opgenomen, waaruit tegenvallers kunnen worden gedekt. De vergadering stemt in met een financieel afdelingsbeleid dat aan het eind van het verenigingsjaar laat zien dat we een buffer hebben.

* Het bestuur deelt mee besloten te hebben op de website opnieuw aandacht te vragen voor de vacatures.  De vergadering deelt de ervaring dat het niet meevalt kartrekkers te vinden omdat  de weinige vrije tijd binnen het huidige bestaan eerder aan gezins- of ontspanningszaken wordt besteed.

* Met ruime meerderheid van stemmen wordt besloten Ronald Coenraad namens Brabant te benoemen tot lid van de ledenraad.  Voor deze positie is in Brabant  nog 1 vacature, omdat een van de kandidaten zich heeft teruggetrokken.

* Het bestuur heeft voor 2020 een beleidsplan ter tafel gebracht en de inhoud daarvan toegelicht. Zo zal er meer aandacht komen voor communicatie binnen de afdeling, wordt er een nieuwbrief ontwikkeld,  wordt geprobeerd voor op te geven vaardigheden van COM-leden een expertisebank op te zetten ter assistentie van het bestuur, wordt een enquête voorbereid over wat de leden zèlf in een activiteitenplan van de afdeling vinden passen en proberen we in het programma rekening te houden met verschillende generaties oud-mariniers. Zoals het is gepresenteerd, zal het beleidsplan ook op de website worden gepubliceerd.

* Namens het bestuur wordt meegedeeld dat Brabant ook bijdraagt aan het landelijk  COM-beleid. Zo heeft een van de bestuursleden een compleet concept-huishoudelijk reglement geleverd. Hij maakt nu ook deel uit van een driemanschap dat namens COM-Nederland  voor de verdere uitwerking zorg draagt.

De voorzitter vraagt de vergadering om, zoals korpscommandant  brigade-generaal Mac Mootry  in zijn boodschap heeft verzocht , ‘radiostilte’  te betrachten in verband met de recente berichtgeving over het al dan niet verhuizen van de mariniers van Doorn naar Vlissingen.

Na de vergadering werd er in een gemoedelijke sfeer nog nagepraat bij een drankje en een hapje.