Notulen van de extra ingelaste algemene ledenvergadering gehouden op maandag 18 november 2019, in het Cultureel centrum De Schakel aan de Kerkstraat 104, 5126 GD te Gilze.

Bij aanvang van de vergadering waren 34 com-leden aanwezig, onder wie vier leden van het hoofdbestuur: Pim Karelse, Eimerd v.d. Griend, Peter Lammens en Kees Wit. De laatste twee in de hoedanigheid van afdelingslid Noord-Brabant. Er kwamen 15 afmeldingen binnen.

Opening

Ad interim-voorzitter Klaas Haan opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet iedereen welkom en verzoekt een minuut stilte ter herdenking van de sobats die niet meer onder ons zijn. Daarna stelt hij iedereen aan de bestuurstafel voor en geeft hij het woord aan Eimerd v.d. Griend.

Uitleg bestuur COM Nederland over de reden van deze vergadering.

Eimerd v.d. Griend legt uit dat het oude bestuur van COM Noord-Brabant zo’n 1,5 jaar geleden in de huidige bezetting is gestart en is afgetreden na interne meningsverschillen. Het landelijk bestuur is eerder gevraagd ter oplossing van één en ander te bemiddelen. Het afdelingsbestuur heeft daartoe samen met hoofdbestuursleden geregeld vergaderd met Noordoost Brabant (NOB) en met de onderafdeling Eindhoven. Desondanks kon er geen schoon schip worden gemaakt. Het bestuur COM Noord-Brabant kwam tot de conclusie dat het zo niet verder kon gaan en besloot op te stappen.  Vervolgens kwam er met instemming van het hoofdbestuur een Brabants interim-bestuur. Vandaag moet er een definitief Brabants bestuur worden gekozen. Dit is de reden dat we bij elkaar zitten. De verkiezing van de ledenraad schuiven we door naar de volgende algemene ledenvergadering, ergens in januari 2020. Afgetreden bestuursleden hebben zich als kandidaat voor de ledenraad gemeld. Maar omdat het financiële hoofdstuk nog niet is afgewikkeld en het vertrokken bestuur nog geen decharge is verleend, zal de verkiezing van de ledenraadsleden worden verschoven naar de volgende ALV.

Er wordt een vraag gesteld over het oude zeer, maar daar wordt inhoudelijk niet op ingegaan. We kijken liever vooruit, aldus de reactie van de bestuurstafel

Ronald Coenraad verontschuldigt de afwezigheid van John Frank, die door zijn handicap fysiek niet meer in staat is op eigen kracht naar vergaderingen te komen.

Akkoord notulen laatste ALV.

De notulen van de ALV 19 januari 2019 worden tekstueel en inhoudelijk doorgenomen. Er komen geen opmerkingen vanuit de vergadering. Daarmee zijn de notulen goedgekeurd. De a.i.-voorzitter en de a.i.-secretaris tekenen voor akkoord.

Ingekomen en uitgaande stukken.

Wil Pennings heeft zich aangemeld om iets te betekenen voor het bestuur.

Er is veel ingaande en uitgaande mail, maar die wordt niet van belang geacht voor deze vergadering. Ronald Coenraad meldt dat Jan Arts zich beschikbaar stelt voor lief-en-leed-activiteiten binnen de afdeling.

Na een vraag over het financieren van een nieuwe Brabantse schietvereniging, merkt a.i.-secretaris Perry Foxen op dat hij verschillende versies van concept-notulen tegenkwam op diverse plaatsen op de OneDrive. In de laatste versie op de toenmalige Brabantse website staat dat het toen zittende afdelingsbestuur de schietvereniging wil ondersteunen.

Financiën.

Onder supervisie van het hoofdbestuur wordt bezien hoe het afgetreden bestuur het financiële beleid heeft verantwoord. Zodra dat helder is kan het oude bestuur decharge worden verleend.

Benoeming kascommissie.

Het nieuwe bestuur wil gezien de huidige situatie een nieuwe kascommissie aanstellen voor 2020. Twee leden en een reserve melden zich hiervoor: Jos van Maren, Dick Haasbroek als lid en Walther Soetens als reserve.

Nieuw afdelingsbestuur.

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld dan al uit het ad interim-bestuur naar voren zijn gekomen. Klaas Haan stelt voor om bij acclamatie te laten kiezen en de leden hebben daar geen bezwaar tegen. De nieuwe voorzitter wordt volgens de statuten automatisch ledenraadslid namens de afdeling.

De a.i.-secretaris, die tot nader order voor het nieuwe bestuur actief blijft, moet dispensatie krijgen voor een (tijdelijke) dubbelfunctie, omdat hij ook secretaris is van onderafdeling COM Eindhoven.

De functie van algemeen bestuurslid is nog vacant.

Alle kandidaten worden met algemene stemmen als definitief bestuurslid van COM Noord-Brabant gekozen: Klaas Haan als voorzitter, John Bindels als vicevoorzitter en Marcel v.d. Schoot als penningmeester. Perry Foxen wordt verwelkomd als tijdelijk secretaris. Vervolgens stellen de nieuwe bestuursleden zich kort voor aan de ALV.

De voorzitter dankt iedereen voor de uitgesproken steun.

Er komt een verzoek van NOB om volgende vergadering naar het oosten van Brabant te verplaatsen. De voorzitter antwoordt dat de vergaderlocatie voortaan gaat rouleren van oost naar west en omgekeerd. Waarom er tot nog toe uitsluitend ’s avonds wordt vergaderd, is de volgende vraag. Het weekeinde werd daarvoor al eerder afgekeurd. De maandagavond is volgens het nieuwe bestuur een goede optie.

John Bindels vult nog aan dat we ook actief dienende leden hebben die overdag niet kunnen en in het weekend naar huis willen.

Resterende activiteiten.

Perry Foxen heeft een activiteitenagenda geïntroduceerd. Die verschijnt z.s.m. op de nieuwe website van COM Noord-Brabant. Alle evenementen die voor de afdeling en nationaal van belang zijn, worden daarin vermeld. Klaas Haan benadrukt nog eens dat de oude Brabantse website uit de lucht is. John Bindels licht nog toe hoe je het Brabantse mariniersnieuws het gemakkelijkst kunt vinden: Op de website van COM Nederland klikken, vervolgens op afdelingen en dan Noord-Brabant activeren.

Wat verder ter tafel komt.

Pim Karelse spreekt er zijn ongenoegen over uit dat niemand zich als afdelingsbestuurslid heeft aangemeld. Ook niet in deze ALV. Hij doet nogmaals een dringend beroep op de leden. Dick Haasbroek reageert dat hij zich wel wil aanmelden als zijn komende heupoperatie goed is verlopen. Joop IJzermans geeft ook zijn reactie. Als hij meer ondersteuning zou krijgen, dan zou hij in de toekomst ook wel iets in het bestuur willen doen.

Eimerd v Griend doet ook nog eens beroep op de leden om de kar mee te helpen trekken.

Peter Lammens stelt voor om met vrijwilligers te werken. Zoals bijvoorbeeld voor de reünie ter ondersteuning, zonder lid te zijn van het bestuur. Jos v Maren vraagt of er meer toelichting kan komen over de inhoud van bestuursfuncties. Die takenpakketten heeft John Bindels inmiddels beschreven. In de komende ALV zal het bestuur die toelichten. Perry Foxen zegt toe dat hij een nieuwe secretaris graag zal inwerken.

Klaas Haan deelt mee dat hij op 11 januari tijdens de reünie, tekst en uitleg van de kledingcommissie vraagt. Die dag komt ook de kleermaker om informatie te geven over het nieuwe kostuum voor COM-leden. Liefhebbers kan ook de maat worden genomen. Dit kostuum vervangt uitdrukkelijk niet het officiële COM-tenue (blazer), zoals dat bij herdenkingen en evenementen wordt voorgeschreven.

Rondvraag.

Joop IJzermans deelt e.e.a. mee over de nieuwe schietvereniging, die erkend is door KNSA. Hij hoopt dat de financiële ondersteuning en renteloze lening nog doorgaan. Hij spreekt namens Cees van Esdonk, die niet aanwezig kon zijn.

Eimerd van de Griend meldt dat we dit zorgvuldig bekijken omdat het juist zo gevoelig ligt.

Joop IJzermans meldt dat het hem spijt dat hij over de geldelijke toezeggingen van het oude bestuur aan de nieuwe schietvereniging destijds niets in de notulen heeft gezet. Het eenmalige bedrag en het gunnen van een lening zijn alleen aan de orde geweest in de toenmalige afdelings-bestuursvergadering. Er is dus geen toestemming gevraagd van de ALV.

Er komt een opmerking uit de zaal:  Twee schietverenigingen opereren nu 15 km uit elkaar. Waarom werken ze niet samen?

Wilco Bouwhuis stelt dat er € 2000,- op de begroting staat voor een activiteit en daarna is in bestuursvergadering besloten dit bedrag te gebruiken voor de nieuwe schietvereniging. In de ALV van januari 2020 zal dit onderwerp bij de behandeling van de decharge van het oude bestuur nog aan de orde komen en wordt hierover een definitief besluit genomen.

Walther Soetens stelt nog de vraag waar het nieuw aangekondigde COM-kostuum voor dient. Klaas Haan legt nog eens uit dat het een informeel kostuum is en dus geen vervanger van het officiële COM-tenue.

Volgende vergadering.

De eerstvolgende ALV is op 27 jan 2020. Locatie en tijdstip worden nader bekend gemaakt.

 Aanwezig:

Klaas Haan, Marcel v.d. Schoot, John Bindels, Perry Foxen, Wim Wijn, Harrie van Mierlo, Jos de Natris, Toon v.d. Moesdijk, Walther Soetens, RM de Keijzer, A. v.d. Made, J. Bekers, Jos van Maren, Joop IJzermans, L. Dingenouts, W. Jacobs, R. Roeling, A. v Hoof, P. Lammens, Dick Haasbroek, G. Nibourg, Ronald Coenraad, J. v.d. berg, E. Assmann, Rien Vugts, Paul v.d. Avort, Robert Betsch, Theo Kuyten, Wim Lenting, Wilco Bouwhuis, W. Verhoek en Kees Wit.
Namens het landelijk bestuur : Eimerd v.d. Griend en Pim Karelse.

Afgemeld:

Albert Tas, Theo Basten, Kees de Weert, Willem v Rooy, Gerard de Koning, Henk de Man, J. Fransen, Theo Bakelaar, Thieu de Lange, Chris v.d. Lugt, Bert Lammers, Jac Kusters, Theo Mevis, John Frank en Ron van Rooij.

 

COM Noord-Brabant opgericht 26 oktober 1953 te Eindhoven