Voor een extra ingelaste algemene ledenvergadering nodigen wij u graag uit op maandag 18 november 2019, in het Cultureel centrum  De Schakelaan  de Kerkstraat 104,  5126 GD te Gilze.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda

1)  Opening.

2)  Uitleg bestuur COM Nederland over de reden van deze vergadering.

3)  Vaststellen notulen laatste vergadering.(als bijlage toegevoegd)

4)  Ingekomen en uitgaande stukken.

5)  Financiën.

6)  Benoeming kascommissie

7)  Kandidaatstelling en verkiezing nieuw afdelingsbestuur COM Noord-Brabant.

  • Ai-voorzitter Klaas Haan, verkiesbaar als voorzitter;
  • Ai-penningmeester Marcel v.d. Schoot, verkiesbaar als penningmeester;
  • Ai-bestuurslid John Bindels, verkiesbaar als vicevoorzitter;
  • Ai-secretaris, vacature;
  • Ai-bestuurslid, vacature;

De huidige ai-secretaris Perry Foxen is niet verkiesbaar, omdat er dan een dubbelfunctie zou ontstaan.
Overige geïnteresseerde kandidaten voor een bestuursfunctie (a, b, c, d, e) kunnen zich voor uiterlijk 11 november a.s. schriftelijk aanmelden bij de ai-secretaris Perry Foxen.

8) Kandidaatstellingen verkiezing 2 ledenraadsleden voor COM-afdeling Noord-Brabant. Volgens de nieuwe statuten is de nieuw te kiezen afdelingsvoorzitter uit hoofde van zijn functie tevens ledenraadslid. De afdeling Noord-Brabant zal na verkiezing met in totaal 3 zetels vertegenwoordigd zijn in de ledenraad. Wie voor deze functie opteert, kan zich tot uiterlijk 11 november a.s. schriftelijk aanmelden bij de ai-secretaris Perry Foxen.

9) Resterende activiteiten eind 2019en begin 2020.

10) Wat verder ter tafel komt / rondvraag.

11)  Vaststellen volgende vergaderingen sluiting. Na de vergadering is er nog een korte informele nazit, onder genot van een drankje en een borrelhapje.

In het belang van een kwalitatief goed functionerende COM-afdeling Noord-Brabant, de grootste van het land, hopen wij dat u het belang van uw aanwezigheid bij deze speciale vergadering goed inschat en in groten getale aanwezig zult zijn.

Met mariniersgroet en tot 18 november in Gilze,

Namens het ad interim-bestuur COM Noord-Brabant, Ai-secretaris Perry Foxen (mobiel:0653597861)